مجلس مقتدر، خانواده محور است

خبرمهم: استاد روانشناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه مجلس مقتدر خانواده محور است گفت: تلاش برای تحقق اصل دهم قانون اساسی و خانواده محور شدن همه قوانین مجلس رسالت خطیر نمایندگان است و در این مهم وزارت خانواده یک ضرورت است.

ادامه مطلب