تضادهای موجود در گزارش سازمان ملل درباره حمله به پالایشگاه های سعودی از دیدگاه ایران

 نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت كه گزارش آنتونیو گوترش، دبیر كل این سازمان درباره منشأ ایرانی موشک های مورد استفاده برای حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی ، حاوی تعدادی از نکات مبهم و تضادها است.

ادامه مطلب