لحظه های کاغذی:اثر مرحوم قیصر امین پورشعر لحظه های کاغذی,معنی شعر لحظه های کاغذی قیصر امین پور,لحظه های کاغذی از قیصر امین پور,لحظه های کاغذی قیصر امین پور,معنی شعر لحظه های کاغذی,عکس لحظه های کاغذی,لحظه های کاغذی امین یزدانی,
 لحظه های کاغذی:اثر مرحوم قیصر امین پور

 لحظه های کاغذی:اثر مرحوم قیصر امین پور

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری


شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن

خاطرات بایگانی،زندگی های اداری

آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین

سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری

با نگاهی سر شکسته،چشمهایی پینه بسته

خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری

صندلی های خمیده،میزهای صف کشیده

خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری

عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی

پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری

رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم

شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

عاقبت پرونده ام را،با غبار آرزوها

خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث

در ستون تسلیتها ، نامی از ما یادگاری
.
.
.