close
دانلود آهنگ جدید
لحظه های کاغذی:اثر مرحوم قیصر امین پور
خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاریلحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردنخاطرات بایگانی،زندگی های اداریآفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاریبا نگاهی سر شکسته،چشمهایی پینه بستهخسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاریصندلی های خمیده،میزهای صف کشیدهخنده های لب پریده ، گریه های اختیاریعصر جدول های خالی، پارک های این حوالیپرسه های بی خیالی، نیمکت های خماریرو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردمشنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراریعاقبت پرونده…
 لحظه های کاغذی:اثر مرحوم قیصر امین پور

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری


شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن

خاطرات بایگانی،زندگی های اداری

آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین

سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری

با نگاهی سر شکسته،چشمهایی پینه بسته

خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری

صندلی های خمیده،میزهای صف کشیده

خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری

عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی

پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری

رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم

شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

عاقبت پرونده ام را،با غبار آرزوها

خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث

در ستون تسلیتها ، نامی از ما یادگاری
.
.
.