close
دانلود آهنگ جدید
شعر مرگ من را / احمد شاملو
اینک موج سنگین گذرزمان است که در من می گذرداینک موج سنگین زمان است که چون جوبار آهن در من می گذرداینک موج سنگین زمان است که چو نان دریائی از پولاد و سنگ در من می گذرد *************** در گذر گاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کرده امدر گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کرده امدر گذر گاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کرده امنیلوفر و باران در تو بودخنجر و فریادی در منفواره و رؤیا در تو بودتالاب و سیاهی در مندر گذرگاهت سرودی دگر گونه آغاز کردم *************** من برگ را سرودی کردمسر سبز تر ز…
 شعر مرگ من را / احمد شاملو

اینک موج سنگین گذرزمان است که در من می گذرد

اینک موج سنگین زمان است که چون جوبار آهن در من می گذرد

اینک موج سنگین زمان است که چو نان دریائی از پولاد و سنگ در من می گذرد

 

***************

 

در گذر گاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

در گذر گاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

نیلوفر و باران در تو بود

خنجر و فریادی در من

فواره و رؤیا در تو بود

تالاب و سیاهی در من

در گذرگاهت سرودی دگر گونه آغاز کردم

 

***************

 

من برگ را سرودی کردم

سر سبز تر ز بیشه

من موج را سرودی کردم

پرنبض تر ز انسان

من عشق را سرودی کردم

پر طبل تر زمرگ

سر سبز تر ز جنگل

من برگ را سرودی کردم

پرتپش تر از دل دریا

من موج را سرودی کردم

پر طبل تر از حیات

من مرگ را

سرودی کردم

.
.
.