مولانا - سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانشمعنی شعر سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش,شعر سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش,سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش دانلود,سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش,تفسیر شعر سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش,سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش مستانه شدحديثش پيچيده شدزبانش,
 مولانا - سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

 مولانا - سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش  

مستانه شد حديثش پيچيده شد زبانش

گه می فتد از اين سو گه می فتد از آن سو

آن کس که مست گردد خود اين بود نشانش

چشمش بلای مستان ما را از او مترسان

من مستم و نترسم از چوب شحنگانش

ای عشق الله الله سرمست شد شهنشه

برجه بگير زلفش درکش در اين ميانش

انديشه ای که آيد در دل ز يار گويد

جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش

آن روی گلستانش وان بلبل بيانش

وان شيوه هاش يا رب تا با کيست آنش

اين صورتش بهانه ست او نور آسمانست

بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش

دی را بهار بخشد شب را نهار بخشد

پس اين جهان مرده زنده ست از آن جهانش
.
.
.