عشق چه زیبا بود اگر…عشق تو شعر,عشق تو بر من زجرها دارد,عشق تو کم نیست,عشق تنها,عشق تو,عشق و حال,عشق پایدار,عشق پاکم,عشق پاک من,عشق پاک چیست,عشق پنهان,ب عشقمون قسم,ب عشقت برسی,ب عشقم چی بگم,ب عشقم رسیدم,ب عشق تو,عشق به الله,عشق به وطن,عشق به همسر,عشق اول عشق شیرین است,
 عشق چه زیبا بود اگر…

 عشق چه زیبا بود اگر…
عشق ؛چه زیبا بود اگر با تو بود.

عشق ؛چه زیبا بود اگر فقط یکبار، فقط یکبار در چشمانت نشانی از آن می دیدم.

عشق ؛چه زیبا بود اگر تنها قلبت برای من میتپید.

عشق ؛چه زیبا بود اگر دستانت گرمی میداد به دستانم.

عشق ؛چه زیبا بود اگر طنین صدای زیبایت در گوشم یک بار دیگر می پیچید.

عشق ؛چه زیبا بود اگر مثل قدیم یک بار به لبانت دوستت دارم را می آوردی.

عشق ؛چه زیبا بود اگر من را لایق دیدن چشمانت میدانستی.

عشق ؛چه زیبا بود اگر فقط من بودم و تو بودی و دیگر خدا