خبرمهم: خودرو‌های امروزی هر اندازه هم که با کیفیت و مطمئن باشند، به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند.نگهداری از خودرو در تابستان,نگهداری از خودرو توربو,نگهداری از خودرو پراید,نگهداری از خودرو صفر,نگهداری از خودرو در زمستان,نگهداری از خودرو دنا,نگهداری از خودرو در گرمای تابستان,نگهداری از خودرو 206,نگهداری از خودرو اتومات,نگهداری خودرو ال 90,نگهداری خودرو اتوماتیک,نگهداری از باتری اتمی خودرو,نگهداری از گیربکس اتوماتیک خودرو,نگهداری اگزوز خودرو,نگهداری اصولی خودرو,اصول نگهداری از خودرو,نگهداری از باتری…
۱۲ اصل مهم در نگهداری از خودرو

خبرمهم: خودرو‌های امروزی هر اندازه هم که با کیفیت و مطمئن باشند، به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند.

خودرو‌های امروزی هر اندازه هم که با کیفیت و مطمئن باشند، به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند. وجود انواع سیستم‌های الکترونیکی، قطعات ثابت و متحرک زیاد و همچنین فشار‌های وارده به بخش‌های مختلف در طول زمان ایجاب می‌کند که مالکان برای جلوگیری از خرابی وسیله نقلیه خود هر از چند گاهی قسمت‌های اصلی را بازدید کرده و در صورت مشاهده برخی علایم سریعا به تعمیرگاه مراجعه کنند.در ادامه ۱۲ اصل نگهداری از خودرو آمده که در صورت توجه به این موارد می‌توان خرابی خودرو را به تاخیر انداخت.

۱. ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪﯼ، ﺍﮐﺴﻞ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭﺍﺭﺩ می کند ﻭ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ هیچ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲. ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺁﻥ: ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪه ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ می‌شود.

۳. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮐﻮﻟﺮ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ: ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.

۴. ﺧﻼﺹ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﻧﺪه ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻭ .. می‌شود.

۵. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﮐﻼﭺ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺍﮊ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩه می‌شود ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ خواهد شد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩه ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﺵ بیفتد ﮐﻼﭺ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

۶. ﺩﻗﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ: ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻮﺗﺎﻝ ۵۰۰۰ استفاد می‌کرد ﻭ ﭘﺲ از توضیحات ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺗﺎﻝ sj ۵۰۰۰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ sf و sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

۷. ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ می‌شود ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ نیز ﺷﺪه است. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻭ بگذﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭه ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻭﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ می‌ﺸﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻪ ﻇﺮﻑﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ریختن ﺗﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺩه ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

۸. ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮﺭ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺒﻊ، ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎ، ﻧﺎﺯﻝ ﻭ ﭘﻤﭗ ﺁﺏ ﺁﻥ می‌شود ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩهﮐﺮﺩ.

۹. ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ: ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎﺧﻮﺩﺭﻭﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩه ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شوید.

۱۰. ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ می‌شود ﻭ ﺍﺻﻮﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﺎﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﯿﺮﺳﻮﺧﺖ شده ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ؛ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭ در نهایت ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭ می‌شود.

۱۱. ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯﻭﯾﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ

۱۲. ﺩﺭﺟﺎ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ نیز ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ می آﻭﺭد./yjc

 

 

 

.