به گفته شاهدان، دود بخش وسیعی از سالاریه رو گرفته است و به خاطر روشن بودن کولرها دود به داخل منازل اطراف هم نفوذ کرده استآتش سوزی گسترده,سالاریه قم,
آتش سوزی گسترده در منطقه سالاریه قم

به گفته شاهدان، دود بخش وسیعی از سالاریه رو گرفته است و به خاطر روشن بودن کولرها دود به داخل منازل اطراف هم نفوذ کرده است