اشعاری زیبا از مهدي اخوان ثالثمهدي اخوان ثالث قاصدك,مهدي اخوان ثالث اشعار,مهدي اخوان ثالث زمستان,مهدی اخوان ثالث کتاب ها,مهدی اخوان ثالث پاییز,مهدی اخوان ثالث خوان هشتم,مهدی اخوان ثالث زندگینامه,مهدی اخوان ثالث چاووشی,مهدی اخوان ثالث,مهدي اخوان ثالث اشعار عاشقانه,مهدی اخوان ثالث ارغنون,مهدی اخوان ثالث اثار,مهدی اخوان ثالث از این اوستا,مهدی اخوان ثالث اشعار زمستان,مهدی اخوان ثالث اپارات,مهدی اخوان ثالث امید,از مهدی اخوان ثالث,اثری از مهدی اخوان ثالث جدولانه,شعر از مهدی اخوان ثالث,اثری از مهدی…
 اشعاری زیبا از مهدي اخوان ثالث

 اشعاری زیبا از مهدي اخوان ثالث

#اندوه#
نه چراغ چشم گرگي پير
نه نفسهاي غريب كارواني خسته و گمراه
مانده دشت بيكران خلوت و خاموش
زير باراني كه ساعتهاست مي بارد
در شب ديوانه ي غمگين
كه چو دشت او هم دل افسرده اي دارد
در شب ديوانه ي غمگين
مانده دشت بيكران در زير باران ، آهن ، ساعتهاست
همچنان مي بارد اين ابر سياه ساكت دلگير
نه صداي پاي اسب رهزني تنها
نه صفير باد ولگردي
نه چراغ چشم گرگي پير
لحظه ي ديدار نزديك است
باز من ديوانه ام، مستم
باز مي لرزد، دلم، دستم
باز گويي در جهان ديگري هستم
هاي! نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ
هاي، نپريشي صفاي زلفكم را، دست
و آبرويم را نريزي، دل
اي نخورده مست
لحظه‌ي ديدار نزديك است 

اشعار مهدي اخوان ثالث, شعر های اخوان ثالث

#چون سبوي تشنه...#
از تهي سرشار
جويبار لحظه ها جاري ست
چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب ، واندر آب بيند سنگ
دوستان و دشمنان را مي شناسم من
زندگي را دوست مي دارم
مرگ را دشمن
واي ، اما با كه بايد گفت اين ؟ من دوستي دارم
كه به دشمن خواهم از او التجا بردن
جويبار لحظه ها جاري

منبع:greenpoems.com

.