غمی غمناک (شعر سهراب سپهری)متن شعر غمی غمناک سهراب سپهری,معنی شعر غمی غمناک از سهراب سپهری,شعر غمی غمناک از سهراب سپهری,شعر کامل غمی غمناک سهراب سپهری,متن شعر غمی غمناک از سهراب سپهری,
 غمی غمناک (شعر سهراب سپهری)

 غمی غمناک (شعر سهراب سپهری)

شب سردی است و من افسرده

راه دوری است و پایی خسته

تیرگی هست و چراغی مرده

می کنم تنها از جاده عبور

دور ماندند ز من آدمها

سایه ای از سر دیوار گذشت

غمی افزود مرا بر غم ها

فکر تاریکی و این ویرانی

بی خبر آمد تا به دل من

قصه ها ساز کند پنهانی

نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر سحر نزدیک است

هر دم این بانگ برآرم از دل

وای این شب چه قدر تاریک است

خنده ای کو که به دل انگیزم ؟

قطره ای کو که به دریا ریزم ؟

صخره ای کو که بدان آویزم ؟

مثل این است که شب نمناک است

دیگران را هم غم هست به دل دریا ریزم ؟

غم من لیک غمی غمناک است

منبع:jasjoo.com

.