سازمان ملل متحد 31 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه فرستادکمک های سازمان ملل به ایران,کمک های سازمان ملل در ایران,کمک های سازمان ملل در ترکیه,کمک های سازمان ملل در تاجیکستان,کمک های سازمان ملل در افغانستان,کمک های زمستانی سازمان ملل,کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد,کمک های بشردوستانه سازمان ملل,
ارسال تریلرهای کمک انسانی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه

سازمان ملل متحد 31 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه فرستاد

سازمان ملل متحد 31 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه فرستاد .

تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد از گذرگاه مرزی جیلوه گوز شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کرد.

لوازم کمک انسانی در تریلرها در بین نیازمندان در ادلب و مناطق روستایی اطراف آن توزیع خواهد شد.