از گياه به فرش

پشت شيشه بخارگرفته کارگاه، در ميان پاتيل هاي بزرگ مسي، رنگ در حال قل قل است و لکه هاي رنگي به هر سو پرتاب مي شوند. فرش ايراني تمام رنگ و لعابش را از همين پاتيل جوشان دارد؛ پاتيل هايي که هنوز هم طرفداران خود را دارد. در راسته بازارهاي شهرهاي صاحب فرش، هستند تک و توک رنگرزهايي که دود از دودکش هايشان بالا مي رود.